Privacy verklaring Kees Draait Door

Kees Draait Door gevestigd aan de klarendalseweg 200, 6822GJ Arnhem is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Via de website www.keesdraaitdoor.nl  worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt, zoals hieronder benoemd. Kees Draait Door respecteert uw privacy en behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt conform de nieuwe richtlijnen van de AVG. (http://www.privacyregulation.eu/nl/) 

 Deze privacyverklaring maakt inzichtelijk welke persoonsgegevens Protagonist verzamelt en gebruikt; en met welk doel dit gebeurt. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van uw gegevens

Bij het gebruik van onze website en diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Zo vragen wij bij het plaatsen en afrekenen van uw bestelling om enkele persoonsgegevens. Daarnaast kunt u uw emailadres en/of telefoonnummer achterlaten bij het  stellen van een vraag of het maken van een afspraak op protagonist.nl. 

Kees Draait Door verklaart de volgende persoonsgegevens te verwerken, die door betrokkenen zelf aan ons worden verstrekt (medeafhankelijk van de acties die u uitvoert op onze site):

  • Naam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Betaalgegevens

Deze persoonsgegevens worden door ons verwerkt met de volgende doelen:

  • Het afnemen van diensten via de website en het gebruikmaken van de functionaliteiten van de website;
  • Het afhandelen van uw bestelling en het informeren over het verloop daarvan
  • Het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via de website
  • Het verbeteren van onze dienstverlening.

Bewaringstermijn van deze persoonsgegevens:

Bovenstaande gegevens worden gedurende het boekjaar bewaard. Na beëindiging van elk boekjaar worden de gegevens door ons verwijderd tenzij een wettelijke verplichting ons noodzaakt deze gegevens gedurende een wettelijke termijn te bewaren.

Minderjarigen

Kees Draait Door heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden daarom ook geen diensten aan minderjarigen. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er geen gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Wij verwijderen dan de informatie.

Verstrekking aan derden

Kees Draait Door verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kees Draait Door neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons.

Indienen klacht

Protagonist wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Opgesteld april 2018

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd als omstandigheden hiertoe aanleiding geven.